زبان کنکور

ریال 1,000,000

در این دوره از آموزش زبان کنکور که در 4 دوره برگزار خواهد شد به تدریس کامل نکات گرامری مورد نیاز کنکور سراسری و همچنین آموزش تکنیک های پاسخ دهی به سوالات درک مطلب خواهیم پرداخت

دوره اول:بهمن 99-تدریس گرامر ترم اول دوازدهم(5 روز)

دوره دوم:اسفند 99: آموزش تکنیک های پاسخ دهی به سوالات درک مطلب (5 روز)

دوره سوم:دوران طلایی نوروز: تدریس گرامر دهم و یازدهم(همزمان با دوران طلایی نوروز قلم چی) (10 روز)

دوره چهارم: فروردین و اردیبهشت 1400: تدریس نیمسال دوم دوازدهم و جمع بندی (5 روز)

نمایش یک نتیجه

زبان کنکور

ریال 1,000,000

در این دوره از آموزش زبان کنکور که در 4 دوره برگزار خواهد شد به تدریس کامل نکات گرامری مورد نیاز کنکور سراسری و همچنین آموزش تکنیک های پاسخ دهی به سوالات درک مطلب خواهیم پرداخت

دوره اول:بهمن 99-تدریس گرامر ترم اول دوازدهم(5 روز)

دوره دوم:اسفند 99: آموزش تکنیک های پاسخ دهی به سوالات درک مطلب (5 روز)

دوره سوم:دوران طلایی نوروز: تدریس گرامر دهم و یازدهم(همزمان با دوران طلایی نوروز قلم چی) (10 روز)

دوره چهارم: فروردین و اردیبهشت 1400: تدریس نیمسال دوم دوازدهم و جمع بندی (5 روز)